МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР - КОВАЧЕВЦИ - ЗЕМЕН

Категория

ИФР

Адрес

ул. Батенберг 28, Радомир, България

Контакти

  • 0887766543

  • office@publichniregistri.com

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР - КОВАЧЕВЦИ - ЗЕМЕН

 

ПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАДОМИР-КОВАЧЕВЦИ -ЗЕМЕН”
След извършена промяна с Решение №95/02.12.2013 г. на ПОС

 

1. Владимир Ангелов Тренев  - публичен сектор
2. Евгени Христов  Ананиев   - публичен сектор 
3. Димитър Боянов Димитров  - публичен сектор 
4. Ина Тодорова Найденова    - публичен сектор
5. Райна  Методиева Хаджиева – НПО
6.Димитър Стефанов Деянов  - стопански сектор
7. Димитрина   Аспарухова   Мирчева  - НПО
8. Валентин Методиев  Тодоров – стопански сектор
9.Росица Димитрова Стефанова  -стопански сектор

Владимир Тренев - Председател на УС

СПИСЪК НА ЕКИПА ИЗПЪЛНЯВАЩ СТРАТИГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНИТЕ РАДОМИР,КОВАЧЕВЦИ, ЗЕМЕН 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
                                  ЛЮДМИЛА ГЬОРЕВА  ТЕЛ: 0887 001 707

ЕКСПЕРТИ ПО СМР:
                                  ИНА ТОДОРОВА ТЕЛ: 0889 191 929 
                                  МИЛЕНА СЕРГЕЕВА ТЕЛ: 0885 666 344

СЧЕТОВОДИТЕЛ :
                                 ЦВЕТАНКА ЦАКОВА  ТЕЛ: 0888 927 000

ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ:
                                РОСИЦА СТЕФАНОВА  ТЕЛ: 0887  776 420  

СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен" приключва изпълнение на Стратегия за местно развитие на териториите на общините Радомир, Ковачевци и Земен


Сдружение „Местна инициативна група Радомир – Ковачевци – Земен" проведе заключителна конференция за резултатите от изпълнението на проекта. В нея взеха участие представители на ръководството на МИГ Радомир – Ковачевци –Земен, експерти, кметове, представители на стопанския сектор, на неправителствени организации и на общините от територията на МИГ.
СНЦ „МИГ Радомир – Ковачевци – Земен" реализира Стратегия за местно развитие № 41-04-64/07.11.2011 г. във връзка с изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с № РД 50-89/13.06.2012 год., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ Радомир – Ковачевци – Земен".  Договореният бюджет за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие бе в размер на 3 144 280 лева. Той бе разпределен по 10 мерки, по които имаха възможност да кандидатстват общините, земеделски производители, бизнеса, представители на нестопанския сектор -сдружения, читалища и църковни настоятелства. По тези мерки през отчетния период бяха подадени общо 73 проектни предложения, от които са подписани 37 тристранни договора за финансиране на обща стойност 4 253 521 лева, от тях субсидията е в размер на 2 822 226,61лв. Това са 91% от заложените средства по 10 мерки от СМР.
Община Радомир извърши ремонт и реконструкция на довеждащия водопровод в    с.Старо село и с.Друган и вътрешната водопроводна мрежа на махала Левачка в с.Старо село. Целта на проектите бе да подобри водоснабдителната инфраструктура и да осигури достъп до качествена питейна вода, отговаряща на всички норми.
В община Земен бе подобрена уличната мрежа, туристическата инфраструктура бе допълнена със спортна площадка - фитнес на открито, бе създаден многофункционален преместваем фестивален център за традиционните празници, събори и изложения на открито в общината. Община Земен изпълни проект „Подкрепа за фестивални дейности на читалища от община Земен“ и проект „Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на община Земен и достъп чрез дигитализация“.
В община Ковачевци бяха изпълнени проектите „Активност сред природата за всички”, „Рехабилитация на обществени зелени площи" и „Реконструкция на улично осветление в Община Ковачевци ".
Земеделските производители модернизираха производствените си условия с нова техника и въведоха нови процеси и технологии. 
Неправителствените организации изпълниха проекти, свързани със съхранението на културно-историческото наследство и популяризиране на местното фолклорно богатство. Създадени бяха предпоставки за опазване на нематериалното културно наследство на региона. В стопанския сектор се реализираха проекти, чрез които стартира бизнесът на шест нови микропредприятия. Ремонтирана и модернизира бе наличната материално –техническа база на съществуваща бензиностанция в гр.Радомир. Закупено бе специализирано оборудване за  автосервиз, даващо възможност за комплексно обслужване на автомобили и селскостопанска техника. Изграден бе бетонов център и цех за бетонови изделия. В гр.Земен бе извършена реконструкция на съществуваща сграда и създаден комплекс, състоящ се от информационно туристически център, спортна зала за тенис  на маса, мини спа център, конферентна зала с кът за тихи игри, заведение за хранене и арт галерия.
Сред идеите за бъдещи проекти, обсъдени на конференцията, бяха създаването на фермерски пазар, на който жителите на трите общини да имат възможността да продават собствените си продукти и  работилници за сурвакарски маски, която да бъде туристическа атракция.
В заключение екипът на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен” изрази своите благодарности на всички партньори и бенефициенти за съвместната работа. Кметът на община Земен Димитър Сотиров благодари от името на трите общини за проектите, реализирани със съдействието на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”.

 

СНЦ „МИГ РАДОМИР-КОВАЧЕВЦИ-ЗЕМЕН” ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА СМР И ПРСР

 

Това е последният информационно-обучителен семинар за МИГ Радомир-Ковачевци-Земен в рамките на одобрената Стратегия за местно развитие № 41-04-64/07.11.2011 г.
Представянето и популяризирането на напредъка на СМР и ПРСР бе разделено на четири основни теми:
- Представяне на подхода „Воденото от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
- Резултати от прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен;
- Представяне на изпълнението на заложените индикатори в СМР;
- Добри практики – представяне на успешно изпълнени проекти на територията на целия МИГ.
На семинара присъстваха представители на стопанския сектор, на неправителствени организации и общините от територията на МИГ.
По време на събитието бяха описани възможностите, които предоставя през новия програмен период подхода „Воденото от общностите местно развитие” (ВОМР) за подпомагане на местните общности при изпълнение на Стратегиите за местно развитие. Бяха дадени практически примери за това, какво представлява една стратегия за местно развитие по подхода ВОМР и какво трябва да съдържа. Обърнато бе особено внимание на критериите, на които следва да отговарят стратегиите. 
Във втората част на семинара бяха представени резултатите от прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен. Бе направен отчет на постъпили, одобрени и изпълнени проекти. Внимание бе обърнато, както по отношение на постигнатите индикаторите по мерки, така и по отношение на цялостното прилагане на СМР. Най-голям интерес сред участниците в семинара предизвикаха успешно изпълнените проекти на територията на МИГ, което бе и финалната част на презентациите.
Изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен ще приключи на 30.09.2015 година. Във връзка с приключването на СМР и популяризиране на извършените дейности, и постигнати резултати екипът  на МИГ ще проведе информационни срещи и конференция. 
Информационните срещи ще  проведем в трите общински центрове както следва:
гр.Земен на 07.09.2015г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Земен;
с.Ковачевци на 08.09.2015г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци;
гр.Радомир на 10.09.2015г. от 10:30 часа в МКИЦ „Европа” 
Конференцията ще проведем на 18.09.2015 г. от 10:30 часа в МКИЦ „Европа” гр.Радомир.