ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Категория

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Адрес

София бул. Цар Борис III №19Б

Контакти

"Пенсионно осигурително дружество 
Алианц България" АД

Първият пенсионен фонд, управляван от Allianz, е основан още през 1903 г. 
Allianz е основана на 5 февруари 1890 г. в гр. Берлин. След сливането на Allianz и RAS, Allianz Group се превръща в първия доставчик на финансови услуги с наистина европейска идентичност (Societas Europaea).

Като международен доставчик на финансови услуги, Allianz предлага своите продукти и услуги в областта на застраховането, осигуряването, банкирането и управлението на активи в почти всяка европейска държава, САЩ и Азиатско–тихоокеанския регион. Към декември 2010 г. Allianz има повече от 76 милиона клиента в около 70 държави.

Данни: Allianz SE, Германия

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България АД" предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, ул. "Дамян Груев" № 42, пререгистрирано по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885. 
Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.Виж препратката към публичните регистри на КФН

Основният капитал на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България АД" е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Основните акционери на дружеството са:
65.73% Алианц България Холдинг
34% Национална Електрическа Компания


Система на управление: 
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

Лица, представляващи дружеството: 
> София Каменова Христова - Изпълнителен директор 
> Страхил Николов Видинов - Изпълнителен директор

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД 
Изберете достойното бъдеще сега!