СДРУЖЕНИЕ ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория

ВСИЧКО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Адрес

ул. „Георги С. Раковски“ 157, София, България

Контакти

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е основано през 2010 г. и на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на СГС е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.  Учредено е от 18 физически лица и е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Тематичен наследник е на гражданско сдружение „Непрекъснато образование”, което има около десетгодишна дейност.  Ярък представител е на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

ЦЕЛИ:

-  Насърчаване на личностното развитие  на индивида, на родителите       и техните деца с оглед хуманизиране на обществото, стимулиране за  развитие на личността през целия й живот, за нейното себепознаване, самореализиране и самоиндификация;

- Популяризиране достиженията на българската наука, изкуство и култура в страната и чужбина;

- Повишаване на научното и интелектуално ниво и културата във всички сфери на човешкия бит и взаимоотношения.

ДЕЙНОСТ:  много тясно сме свързани с дейността на японската фондация „Номура” за интегрирано образование през целия живот и с популяризиране на едноименната образователна философия чрез семинари, кръгли маси, конференции, формални и неформални срещи, обучителни курсове.